Статут школи (редагується - зміна юридичної адреси)

Затверджено Рішенням Каховської міської ради від______________№__

СТАТУТ

Каховської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов Каховської міської ради Херсонської області (нова редакція) 2017рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Каховська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов ( далі – заклад освіти) навчальний заклад, що знаходиться у комунальній власності Каховської міської ради, має статус середньої загальноосвітньої школи трьох ступенів (перший, другий, третій).

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 74860, Херсонська обл., м.Каховка, вул.Освіти 2.

1.3. Заклад освіти є юридичною особою , має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку , штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником (власником ) навчального закладу є: Каховська міська рада.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головним завданням навчального закладу є: - забезпечення реалізації права громадян на повну середню освіту, виховання громадян України, виховання шанобливого ставлення до родини , поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови , національних цінностей українського народу та інших народів і націй, - формування і розвиток соціально зрілої , творчої особистості з усвідомленою громадською позицією , почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення, - виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина, - розвиток особистості учня , його здібностей і обдарувань , наукового світогляду, - реалізації права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань. - Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців), - Створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство, - Вільне володіння 2 іноземними мовами. 

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України , Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою КМУ України від 14 червня 2000 року № 964, Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 року № 1717 про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-ти річний термін навчання, власним статутом, іншими правовими актами.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції , передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за: - безпечні умови освітньої діяльності, - дотримання державних стандартів освіти, - дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами, - дотримання фінансової дисципліни,

1.10. У навчальному закладі визначена державна мова навчання та російська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення предметів: природно – математичного циклу, англійської мови, в ліцейних класах, та в класах з поглибленим вивченням математики, фізики, інформатики, біології, хімії , української та англійської мов.

1.11. Навчальний заклад має право: - проводити в установленому порядку державну атестацію. - Вивчати форми і методи навчально – виховного процесу за погодженням із власником (засновником), - Визначати варіативну частину робочого навчального плану, - В установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, - Спільно з вищими навчальними закладами , науково – дослідними інститутами та центрами проводити науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України, - Використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально – виховного процесу, - Бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом, - Отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб. - Залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України, - Розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно – оздоровчих , лікувально – профілактичних і культурних підрозділів, - Складати угоду з вищими навчальними закладами на організацію підготовчих курсів до вузівської підготовки, на проходження державної підсумкової атестації учнями. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.97 року № 38 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються державними учбовими закладами “ наказу Міністерства фінансів України від 22 червня 2000 року № 146 “Перелік власних надходжень бюджетних установ” надавати платні послуги по підготовці і підвищенні кваліфікації робітників , працівників та учнів.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують : предметні методичні об'єднання , творчі групи , психологічна служба.

1.13. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються територіально – медичним об'єднанням. 1.14. Харчування дітей здійснюється як за бюджетний кошт так і за кошт батьків.

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.16. Надавати платні послуги за рахунок батьків уроків інформатики учням 4 – 9 класів з метою оволодіння школярами комп'ютерної грамотності.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного , місячного, тижневого плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом , що регулює навчально – виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів , розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України , із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план навчального закладу державної і комунальної форм власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти міськвиконкому. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми , підручники , навчальні посібники , що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково – методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально – виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви ( для неповнолітніх – заяви батьків, або осіб які їх заміняють) або направлень відповідних органів управління освітою , а також свідоцтва про народження (копії), паспорта , медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу) У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь – якого року навчання до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.6. У школах першого – другого ступеня навчання для учнів початкових класів за бажанням їхніх батьків або осіб , які їх заміняють , при наявності належної навчально – матеріальної бази, педагогічних , обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб , які їх замінюють).

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у перших класах 25 травня, у 2-х – 12-х - 30 травня, але не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1.09. до 27.12. , другий з 11.01. до 20.06.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з відділом освіти міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других – четвертих – 40 хвилин, у п'ятих – дванадцятих – 45 хвилин. Зміна трилисті уроків допускається за погодженням з відділом освіти та міжрайонної санітарно – епідеміологічної служби.

2.11.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складаються на кожен семестр відповідно до санітарно – гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором. Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять , у навчальному закладі проводяться індивідуальні , групові , факультативні та інші позакласні заняття та заходи , що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст , обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно – гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – за рішенням педагогічної ради у відповідності до діючої 12-бальної системи оцінювання. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри , навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14.Результати семестрового , річного , підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15.Порядок проведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 року № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 року з № 120/5311.

2.16. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови , читання, математики, російської і іноземної мови.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів , які закінчили певний ступінь навчання , вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 році № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 року за № 925/5146.

2.18.Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту: - по закінчені початкової школи – табель успішності, - по закінчені основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту, - по закінчені навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяка, грамота , грошові премії (в межах коштів передбачених на ці цілі).

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу є: учні; керівники; педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі; інженерно-технічні працівникивчально-допоміжний персонал; батьки (особи, які їх замінюють).

3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки визначаються Законом України "Про освіту", Законом України "Про загальну середню освіту" та даним статутом.

3.3. 3а успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються форми морального і матеріального заохочення, передбачені чинним законодавством та правилами внутрішнього розпорядку (подяка, грамота, грошова премія).

3.4. Учні загальноосвітнього навчального закладу мають гарантоване державою право на: - доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти; - вибір форм навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять; - переатестацію з навчальних предметів; - безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; - користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою загальноосвітнього навчального закладу; - участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; - участь у органах громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу, вільне вираження поглядів, переконань; - участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо; - захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність та інші права.

3.5. Учні загальноосвітнього навчального закладу зобов'язані: - оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти: підвищувати загальний культурний рівень; - дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; - бережливо ставитися до комунального і особистого майна; -дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу; - дотримуватися правил особистої гігієни.

3.6. Педагогічними працівниками загальноосвітнього навчального закладу повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки. Призначення на посаду та звільнення з посади заступника керівника та інших педагогічних працівників здійснюється відділом освіти Каховської міської ради за поданням директора закладу.

3.7. Педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу мають право : - самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, нешкідливі для здоров’я учнів; - брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи; - обирати форми підвищення своєї кваліфікації; - проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу; - вносити пропозиції керівництву загальноосвітнього навчального закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи; - на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; - об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.8. Педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу зобов’язані : - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; - сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я; - утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; - виконувати статут загальноосвітнього навчального закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, трудового договору; - брати участь у роботі педагогічної ради; - виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань України; - готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; - дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; - виконувати накази і розпорядження керівника загальноосвітнього навчального закладу, органів управління освітою.

3.9. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором закладу і затверджується відділом освіти Каховської міської ради. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Директор школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками. Їхні права і обов’язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та статутом загальноосвітнього навчального закладу.

3.10. Керівники і педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель (вихователь) – методист», «педагог – організатор – методист» та інші.

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством. Права і обов’язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.

3.12.Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до загальноосвітнього навчального закладу.

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право : - обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування; - звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; - брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази; - захищати в органах громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані : - постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мови : культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів; - сприяти здобуттю дітьми освіти у загальноосвітньому навчальному закладі або забезпечувати повноцінну домашню освіту в обсязі державних вимог; - виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини. Загальноосвітній навчальний заклад надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.

3.15. Батьки (особи, які їх замінюють) несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей. У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, загальноосвітній навчальний заклад може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

3.16. У навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу мають право брати участь представники підприємств, установ, науково-дослідних центрів, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які за рішенням засновника є шефами закладу в межах, визначених чинним законодавством і статутом загальноосвітнього навчального закладу. Учасники навчально-виховного процесу набувають прав і несуть обов’язки, що визначаються даним статутом та договором із загальноосвітнім навчальним закладом.

3.17. Представники громадськості мають право : - обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі освіти; - керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями; - сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню загальноосвітнього навчального закладу; - проводити консультації для педагогічних працівників; - брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.18. Представники громадськості зобов’язані : - дотримуватися статуту закладу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу; - дотримуватися етики поведінки та моралі; - захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків.

ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління загальноосвітнім навчальним закладом здійснюється його засновником і відділом освіти. Безпосереднє керівництво загальноосвітнім навчальним закладом здійснюється його директором та органами громадського самоврядування. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки. Директор навчального закладу державної та комунальної форм власності та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою , відділом освіти міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється згідно чинного законодавства.

4.2. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу, що скликається не менше одного разу на рік. Делегати ради з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: працівників загальноосвітнього навчального закладу – зборами трудового колективу; учнів загальноосвітнього навчального закладу другого – третього ступеня – класними зборами; батьків , представників громадськості – класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 20, учнів – 20, батьків і представників громадськості – 20. Термін дії їх повноважень становить 2 роки. Конференція правомочна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Конференція скликається не менше одного разу на рік. Скликати конференцію мають право делегати ради , якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновник. Загальні збори конференції Обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень, затверджує статут загальноосвітнього навчального закладу, зміни та доповнення до нього; заслуховує звіт директора про його роботу і голови ради навчального закладу; розглядає питання навчально – виховної , методичної і фінансово – господарської діяльності навчального закладу; затверджує основні напрямки вдосконалення діяльності навчально – виховного закладу, розглядає інші найважливіші питання навчально – виховного процесу; розглядає питання навчально – виховної, методичної, економічної і фінансово – господарської діяльності закладу; приймає рішення про стимулювання праці директора та інших педагогічних працівників.

4.3.У період між конференцією діє рада навчального закладу.

4.3.1.Метою діяльності ради є: - сприяння демократизації і гуманізації навчально – виховного процесу; - об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально – виховного процесу, - формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом - розширення колегіальних форм управління навчальним закладом, - підвищення ролі громадського у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально – виховного процесу.

4.3.2.Основними завданнями ради є: - підвищення ефективності навчально – виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями, - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно – педагогічному забезпеченню навчально – виховного процесу, - формування навичок здорового способу життя, - створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі, - сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду, - підтримка громадської ініціативи щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експерементальної роботи педагогів, - сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), - підтримка громадської ініціативи щодо сприяння належних умов у вдосконаленні процесу навчання та виховання учнів, - ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти, - стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей, - зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3.До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) ІІ – ІІІ ступенів навчання , батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією загальноосвітнього навчального закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією. На чергових виборах склад ради обновлюється не менш ніж на третину.

4.3.4.Рада навчального закладу діє на засадах: - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави, - дотримання вимог законодавства України, - колегіальності ухвалень рішень, - добровільності і рівноправності членства, - гласності, Рада працює за планом, що затверджується конференцією. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють , та громадськості. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія , яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5.Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради може бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально – виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно – масових заходів.

4.3.6.Рада навчального закладу: - організовує виконання рішень конференції, - вносить пропозиції щодо зміни типу, статуту, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин, - спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням, - разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу, - затверджує режим роботи навчального закладу, - сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, - приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, - разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави, - погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік, - заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально – виховної та фінансово – господарської діяльності, - бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям, - виносити на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями), - виступає ініціатором проведення добродійних акцій, - вносить на розгляд педагогічної ради та відповідно органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу, - ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні, - сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками , іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями), - розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям), - розглядає питання родинного виховання , - бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово – побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально – економічних умовах, - сприяє педагогічній освіті батьків, - сприяє поповненню бібліотечного фонду та переплаті періодичних видань, - розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями), - організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців), - розглядає звернення учасників навчально – виховного процесу з питань роботи навчального закладу, - вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу, - може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії та зміст їх роботи визначається радою.

4.4. При навчальному закладі за рішенням конференції може створюватись і діяти піклувальна рада.

4.5.Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1.Основними завданнями піклувальної ради є: - сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти, - співпраця з органами виконавчої влади , організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі, - зміцнення навчально – виробничої, наукової, матеріально – технічної, культурно – спортивної, корекційно-відповідальної та лікувально – оздоровчої бази навчального закладу, - організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників, - вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання, - запобігання дитячій бездоглядності, - сприяння працевлаштування випускників навчального закладу, - стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців), - всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та навчальним закладом.

4.5.2.Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на конференції навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально – виховний процес (відвідування уроків, тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

4.5.3.Піклувальна рада діє на засадах: - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави, - дотримання вимог законодавства Украї